Izabela Kopeć Logotyp
Concerto nel Conservatorio Arrigo Boito a Parma Ludomir Michał Rogowski-wprowadzenie

Concerto nel Conservatorio Arrigo Boito a Parma Ludomir Michał Rogowski-wprowadzenie

Data:
27/10/2023
Godz:
00:00

Wydarzenie archiwalne

Conservarorio di Musica Arriga Boito in Parma

Parma, Italia

OPIS WYDARZENIA

Creative Europe, Culture Moves Europe

Ludomir Michał Rogowski

classical composer, a Polish European

Workshop a cura di Izabela Kopeć

Da settembre a novembre 2023

Parma, Conservatorio di Musica „Arrigo Boito”

 

Nell’ambito del progetto europeo chiamato „Creative Europe, Culture Moves Europe”, Izabela Kopeć è a Parma per promuovere il patrimonio musicale del compositore polacco Ludomir Michal Rogowski (3/10/1881- 13/03/1954), di cui, per prima, ha raccolto e compilato il materiale originario delle canzoni e composizioni, registrando anche un doppio CD.

Grazie a questo progetto, gli allievi del Conservatorio di Musica „Arrigo Boito” di Parma hanno la possibilità di un incontro diretto con la musica di questo geniale compositore e con il vasto patrimonio della musica classica polacca. Si approfondiranno vita e opera di Rogowski che fu compositore, direttore d’orchestra, cantante, pubblicista e organizzatore di eventi musicali. Scrisse circa 100 composizioni: canzoni, musica da camera, sinfonie, musica per coro. Le sue opere non sono state ancora catalogate, alcune sono scomparse del tutto e delle altre esistono dei manoscritti.

Rogowski scrisse musica sulle poesie di Natalia Barney, scrittrice americana che fu la sua mecenate a Parigi, dove visse dal 1914 al 1920. Scrisse anche su testi del poeta polacco Stanislav Dlugosz, di poeti rinascimentali di Dubrovnik e di un poeta cinese del XVIII secolo.

Alcuni brani del compositore polacco verranno interpretati da Izabela Kopeć e dagli studenti del Conservatorio durante un concerto liberamente aperto al pubblico, che si terrà nell’Auditorium del Carmine del Conservatorio di Parma lunedì 13 novembre alle 17.30.

Izabela Kopeć è una cantante lirica polacca, mezzosoprano, ed è presidente della Fondazione Musica Arte Cultura. Pedagoga, ha completato un dottorato di ricerca nelle arti musicali – PHD, all’Università di Musica F. Chopin di Varsavia, dove vive e lavora. Si occupa di produzione artistica, partecipando a concerti sia in Polonia, che all’estero. Ho partecipato a numerosi progetti internazionali e collabora con Emporia University di Kansas City (USA) e la Normal University di Jinhua, Cina. Scopo del suo lavoro sulle canzoni di Rogowski  è recuperare la memoria del suo genio, contribuendo a colmare le lacune nell’immagine della musica polacca della prima metà del XX secolo, e ad inserire le sue opere nel repertorio delle istituzioni musicali.

 

Ludomir Michał Rogowski, polski kompozytor klasyczny.Europejczyk. Warsztaty i masterclass pod kuratelą Izabeli dr Kopeć – wrzesień/listopad 2023 r.

W ramach europejskiego projektu „Kreatywna Europa, Culture Moves Europe” Izabela Kopeć przebywa w Parmie, aby promować dziedzictwo muzyczne polskiego kompozytora Ludomira Michała Rogowskiego (3.10.1881 – 13.03.1954), którego oryginalne pieśni i kompozycje po raz pierwszy zebrała i opracowała, nagrywając również podwójną płytę CD,,Songs& Fantasmagories”.

Dzięki temu projektowi studenci Konserwatorium Muzycznego Arrigo Boito w Parmie mają możliwość bezpośredniego spotkania z muzyką tego genialnego kompozytora i ogromnym dziedzictwem polskiej muzyki klasycznej. Zagłębimy się w życie i twórczość Rogowskiego, który był kompozytorem, dyrygentem, śpiewakiem, publicystą i organizatorem wydarzeń muzycznych. Napisał około 100 kompozycji: pieśni, utwory kameralne, symfonie, muzykę chóralną. Jego utwory nie zostały dotąd skatalogowane, niektóre zaginęły, istnieją rękopisy innych.

Rogowski pisał muzykę do wierszy Natalii Barney, amerykańskiej pisarki, która była jego mecenasem w Paryżu, gdzie mieszkał w latach 1914-1920. Pisał również do tekstów polskiego poety Stanisława Długosza, renesansowych poetów z Dubrownika i XVIII-wiecznego chińskiego poety. Niektóre z utworów polskiego kompozytora zostaną zinterpretowane przez Izabelę Kopeć i studentów Konserwatorium podczas otwartego dla publiczności koncertu, który odbędzie się w Auditorium del Carmine Konserwatorium w Parmie w poniedziałek 13 listopada o godz. 17.30 .

Izabela Kopeć jest polską śpiewaczką operową, mezzosopranistką, prezesem Fundacji Music Art Culture. Z wykształcenia pedagog, ukończyła studia doktoranckie w dziedzinie sztuk muzycznych na Uniwersytecie im. Chopina w Warszawie, gdzie mieszka i pracuje. Zajmuje się produkcją artystyczną, koncertując zarówno w Polsce, jak i za granicą. Bierze udział w licznych projektach międzynarodowych, współpracuje z Emporia University w Kansas City w USA oraz Normal University w Jinhua w Chinach. Celem jej pracy nad pieśniami Rogowskiego jest przywracanie pamięci o jego geniuszu, pomoc w wypełnieniu luk w obrazie muzyki polskiej pierwszej połowy XX wieku oraz włączenie jego dzieł do repertuaru instytucji muzycznych.

GALERIA ZDJĘĆ